top of page

ASSESSORAMENT JURÍDIC INTEGRAL

Prevenció de conflictes, negociació i defensa legal.

MERCANTIL

 • Contractes d’agència, distribució, franquícia, dipòsit.

 • Contractes de compravenda de mercaderies, equips i maquinaria.

 • Contractes de subministrament.

 • Contractes de subcontractació i altres relacionats amb l’activitat inversora, productiva i comercial de l’empresa.

 • Contractes de confidencialitat.

 • Assessorament a les empreses sobre les regles de la lliure competència dins de la Unió Europea.

 • Defensa de l’activitat comercial de l’empresa enfront les actuacions il·lícites dels seus competidors, bàsicament la competència deslleial i la publicitat enganyosa.

reunión de negocios
Business Desk con la computadora portáti

SOCIETARI

 • Constitució de societats anònimes, de responsabilitat limitada, professionals, associacions, agrupacions d’interès econòmic, joint ventures, consorcis d’exportació o investigació, comptes de participació, etc.

 • Assessorament en la compravenda d’empreses o branques d’activitat empresarial.

 • Negociació i formalització d'acords entre socis.

 • Redacció i modificació d'Estatuts Socials.

 • Preparació i/o intervenció en Juntes Generals.

 • Secretàries de Consells d'Administració.

 • Elevació a públic i execució de tot tipus d'acords socials.

 • Dissolució i liquidació de societats.

INTERNACIONAL

 • Implantació d’empreses espanyoles a l’exterior i d'empreses extranjeres a l'estat Espanyol.

 • Contractes mercantils internacionals. Assessorament, negociació i redacció en anglès i francès.

 • Reclamació d’impagats en l’àmbit internacional i de l’UE. 

 • Gestió i assessorament en comerç internacional.

 • Execució de sentències i laudes estrangers.

 • Determinació de la llei aplicable i tribunals competents.

 • Legalització de documents públics i privats.

Men Shaking Hands
School LIbrary

CIVIL

 • IMMOBILIARI: permutes, compravendes, arrendaments, dret de la construcció, execució d'obres, operacions registrals (obra nova, divisió en Propietat Horitzontal, segregació o parcel·lació, cancel·lació de càrregues).

 • MOROSITAT: monitoris, canviaris,, reclamacions de quantitat, execucions, negociacions i contractació (plans de pagament, redacció de garanties). Execucions hipotecàries. Desnonaments

 • TRÀNSIT. Reclamacions per accidents de trànsit.

 • CONSUMIDORS. 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, DRET DE L'ENTRETENIMENT I DE LA IMATGE

 • Registre de marques.

 • Assessorament en drets d'autor.

 • Contractes de cessió / llicència de marca, model d’utilitat, patents, know-how, disseny, drets d’autor, software.

 • Contractes de confidencialitat.

 • Contractes amb o per artistes, en el camp de l’obra litetària, fonogràfica, audiovisual, gràfica o multimèdia.

 • Contractes d’explotació o cessió d’imatge, de representació i management d’artistes.

 • Defensa davant infraccions de tercers (còpies, plagis, ús indegut de la imatge, etc).

Marca
El trabajo portátil

DRET DE LES NOVES TECNOLOGIES, D'INTERNET, PÀGINES WEB I PROTECCIÓ DE DADES

 • Contractes de creació, disseny, ús i manteniment de pàgines webs i aplicacions informàtiques.

 • Contractes d'Escrow.

 • Contractes de llicències d’ús de software.

 • Assessorament contractual i fiscal en comerç electrònic (e-commerce).

 • Assessorament en publicitat on-line.

 • Redacció de textos legals per pàgines webs.

 • Assessorament i implementació de la normativa en matèria de Protecció de Dades, tant en empreses, com en pàgines webs.

ADMINISTRATIU

 • Contractació administrativa.

 • Recursos administratius.

 • Recursos en via contenciós-administrativa

 • Mediambiental.

 • Urbanisme.

 • Dret animal.

Trabajo de oficina
Lavadero del bebé que cuelga en un tende

FAMILIA I SUCCESSORI

 • MATRIMONIAL I FAMILIA: separacions, divorcis, nul·litats matrimonials, acords d’unió de fet , pactes matrimonials i prematrimonials, incapacitacions, tutela, règims de visites.

 • SUCCESSORI: testament, herències, protocol familiar, pactes successoris.

PENAL

 • Defensa i acusació en tot tipus de procediments penals.

 • Denúncies i querelles.

 • Assistència al detingut a comissaries i jutjats.

 • Assistència a l’investigat.

 • Assistència integral en delictes de violència domèstica.

 • Delictes contra la propietat industrial i intel·lectual.

 • Penal econòmic.

Gavel
Sala de juntas contemporánea

LABORAL

 • Contractes laborals.

 • Assistència jurídica.

 • Acomiadaments

 • Expedients de Regulació

 • Inspecció Treball.

 • Convenis Col·lectius.

 • Expedients disciplinaris

 • Accidents de treball

 • Reclamacions quantitat

 • Reconeixement relacions laborals

 • Mobilitat geogràfica i funcional

 • Mobbing

 • Recurs de suplicació i cassació.

CONTENCIÓS JUDICIAL I ARBITRAL

 • Redacció i seguiment de demandes en diferents àmbits, negociació pre i post-contenciós.

 • Mediació: resolució de conflictes en tots els àmbits.

 • Defensa davant dels tribunals ordinaris o arbitrals.

 • Execució de sentències estrangeres i laudes arbitrals a Espanya.

Court
Àrees professionals: Industrias
bottom of page