top of page

SOCIETARI

SOCIETARI

  • Constitució de societats anònimes, de responsabilitat limitada, professionals, associacions, agrupacions d’interès econòmic, joint ventures, consorcis d’exportació o investigació, comptes de participació, etc.

  • Assessorament en la compravenda d’empreses o branques d’activitat empresarial.

  • Negociació i formalització d'acords entre socis.

  • Redacció i modificació d'Estatuts Socials.

  • Preparació i/o intervenció en Juntes Generals.

  • Secretàries de Consells d'Administració.

  • Elevació a públic i execució de tot tipus d'acords socials.

  • Dissolució i liquidació de societats.

Business Desk con la computadora portáti
Societari: Industrias
bottom of page