top of page

AVÍS LEGAL

1. Titularitat de la Pàgina Web:


En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), a continuació, s'exposen les dades identificatives del titular de la present Pàgina Web:Titular:                          RC MIREIA SERRA ADVOCATS I ASSOCIATS, S.L.P.

Domicili:                       C/ Arquímedes, 155, 2n

                                      08224 – Terrassa (Barcelona)

NIF:                               B-67.291.674

E-mail:                          administracio@mserra.com

Telèfon:                        937 330 991

Dades registrals:          Registre Mercantil de Barcelona, tom 46620, foli 118,

                                      full B 525693, inscripció 1.


L'expressió "Usuari" comprèn qualsevol persona que accedeixi a la Pàgina Web, ja sigui directament o bé des de qualsevol altre pàgina d'Internet.


2. Objecte:


El Titular de la Pàgina Web, per mitjà d'aquesta, posa a disposició de l'Usuari l'accés a informació d'una sèrie de serveis que poden ser prestats pel propi titular o per tercers.


Mitjançant el present Avís Legal s'estableixen les condicions generals que regulen l'accés, navegació i ús de la Pàgina Web per part de tots els Usuaris. Si l'Usuari no està d'acord amb aquest Avís Legal, ha d'abandonar aquesta Pàgina Web de forma immediata.


El Titular es reserva el dret de modificar o actualitzar, en qualsevol moment, l’Avís Legal i, en general, els elements que integren el disseny i la configuració de la Pàgina Web, tant en la versió en espanyol com en altres idiomes, si fos el cas. Per això, el Titular recomana als Usuaris que llegeixin detingudament les presents condicions cada vegada que accedeixin a la Pàgina Web.


3. Accés i ús de la Pàgina Web:


El fet d’accedir a la Pàgina Web, l'ús dels continguts que s’hi ofereixen, així com la complementació de formularis, l'enviament de sol·licituds d'informació i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors, implicarà, per part dels que naveguin per la Pàgina Web, l'adquisició de la consideració d'Usuari i l'acceptació, sense reserves, de totes i cadascuna de les normes integrants de l’Avís Legal.


El simple accés a la Pàgina Web és gratuït, excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per l'Usuari.


El Titular es reserva la facultat de donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l'accés als productes, serveis i/o continguts de la Pàgina Web, així com la configuració de la Pàgina Web, prestacions, productes, serveis i continguts, sense possibilitat per part de l'Usuari de reclamar ni exigir cap indemnització a la què renúncia. En particular, la Pàgina Web pot deixar d'estar operativa amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització, millora i/o adequació a canvis tècnics, operatius i/o legals. Després de la finalització, seguiran vigents les prohibicions, restriccions i limitacions contingudes en l’Avís Legal i/o en qualsevol condició particular que sigui d'aplicació.


4. Normes d’utilització de la Pàgina Web:


L'Usuari s'obliga a utilitzar la Pàgina Web i tot el seu contingut i serveis conforme al que estableix la llei, la moral, l'ordre públic i les presents condicions d'ús, no emprant-la per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin qualsevol norma de l'ordenament jurídic aplicable.


L'Usuari es compromet a:


  1. No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans, els drets fonamentals i/o contra les llibertats públiques reconegudes constitucionalment i en els tractats internacionals.

  2. No introduir o difondre a la xarxa i/o a la Pàgina Web, programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

  3. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial o que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

  4. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin al Titular de la Pàgina Web o a tercers.

  5. No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, "correu brossa", "cartes en cadena", "estructures piramidals", o qualsevol altra forma de sol·licitud, excepte en aquelles àrees (tals com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebuts per a aquest fi.

  6. No introduir o difondre informació i/o continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixin a error als receptors de la informació.

  7. No suplantar altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts de la Pàgina Web.


Qualsevol enllaç que efectuï l'Usuari als continguts del Pàgina Web, requerirà la prèvia conformitat del Titular i ha de permetre, mitjançant l'oportuna visualització, la identificació de la seva procedència. La utilització d'aquesta informació en altres llocs d'Internet requerirà autorització expressa.


L'Usuari s'obliga a mantenir indemne al Titular davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligat a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades, reservant-se, a més, el Titular el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.


5. Exclusions de responsabilitat:


El Titular no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, pèrdues o perjudicis derivats d'una reducció de beneficis, de la interrupció del negoci o pèrdua d'informació, entre d'altres, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l'ús de la Pàgina Web, ja que declara que ha adoptat totes les mesures necessàries i raonables, dins les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament de la Pàgina Web i evitar l'existència i/o transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris. Correspon a l'Usuari, si escau, la disponibilitat de mitjans adequats per a la detecció o desinfecció de programes informàtics nocius.


L'Usuari coneix i accepta expressament que el Titular no atorga cap garantia de qualsevol tipus, ja sigui expressa o implícita, sobre la fiabilitat, utilitat o exactitud de la informació publicada i/o subministrada en la Pàgina web en relació als serveis del Titular.


La simple exposició de productes i/o serveis i la informació sobre els mateixos subministrada pel Titular de la Pàgina Web o mitjançant enllaços a altres webs de tercers, no suposa per si cap activitat comercial i les transaccions o contractacions que, si s'escau, es poguessin produir entre el Titular de la Pàgina web i l'Usuari es duran a terme per mitjans de contractació diferents a la Pàgina Web i estaran subjectes a la legislació i normes aplicables al cas particular.


El Titular es compromet a través d'aquest mitjà a NO REALITZAR PUBLICITAT ENGANYOSA. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar al llarg del contingut de les diferents seccions de la Pàgina Web, produïts com a conseqüència d'un manteniment i/o actualització incomplerta o defectuosa de la informació continguda a aquestes seccions. El Titular, com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d'aquests errors.


El Titular no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l'Usuari en el seu accés a la Pàgina Web i/o en l'ús de les informacions contingudes, com tampoc dels comentaris o opinions expressades pels Usuaris i/o tercers a la Pàgina Web, si n'hi ha. El Titular es reserva el dret a esborrar qualsevol comentari que pugui resultar ofensiu, inadequat o denigrant. També es reserva el dret a bloquejar i impedir els futurs comentaris provinents dels autors d'aquests comentaris.


6. Continguts i serveis enllaçats a través de la Pàgina Web:


La Pàgina Web pot contenir dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permetin a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet (en endavant, "Pàgines Enllaçades"). En aquests casos, el Titular només serà responsable dels continguts i serveis subministrats a les Pàgines Enllaçades en la mesura que tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'Usuari consideri que existeix una Pàgina Enllaçada amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-ho al Titular, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti pel Titular l'obligació de retirar el corresponent enllaç.


En cap cas l'existència de Pàgines Enllaçades ha de pressuposar la formalització d'acords entre el Titular i els seus responsables o titulars, així com tampoc la recomanació o promoció de les Pàgines Enllaçades i/o els seus continguts per part del Titular.


Llevat que s'indiqui expressament el contrari a la Pàgina Web, el Titular no coneix els continguts i serveis de les Pàgines Enllaçades i, per tant, no es fa responsable pels danys que la seva il·licitud, qualitat, desactualització, indisponiblitat, error i inutilitat puguin produir a l'Usuari o a qualsevol tercer.


7. Propietat Intel·lectual i Industrial:


Tots els continguts de la Pàgina Web, entenent-se a títol merament enunciatiu i sense que la següent enumeració sigui un numerus clausus, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, els índexs, els noms comercials, les marques, signes distintius, logotips, expressions i informacions i, en general, qualsevol altra creació protegida per les normes nacionals i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial (en endavant, els "Continguts"), són propietat del Titular o de tercers dels que el Titular ha obtingut la corresponent llicència d'ús, llevat que s'indiqui expressament el contrari, sense que es puguin entendre cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.


El Titular no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la seva Pàgina Web i els serveis oferts. Especialment està prohibit l'ús de les marques, noms comercials o signes distintius propietat del Titular o de tercers, sense el previ consentiment per escrit del seu titular. L'ús, explotació o utilització no autoritzada dels Continguts generarà les responsabilitats legals que pertoquin.


L'Usuari, únicament i exclusivament, pot utilitzar el Contingut de la Pàgina Web pel seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o per incórrer en activitats il·lícites.


8. Nul·litat:


En el cas que qualsevol disposició d'aquest Avís Legal fos considerada nul·la, en la seva totalitat o en part, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions de l'Avís Legal que, en el seu cas, s’hagin establert.


El fet que el Titular no exerceixi qualsevol dret o acció reconeguda en aquest Avís Legal, no constituirà una renúncia a aquests, excepte en cas de reconeixement i acord exprés que haurà d’atorgar-se per escrit.


9. Legislació i jurisdicció:


La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la Pàgina Web, serà la llei espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats de Terrassa.


10. Versió:


Aquest Avís Legal és de data 28 de març de 2019.

Avís Legal: Áreas de especialidad
bottom of page