top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. Informació prèvia:


En aquesta Política de Privacitat l'Usuari trobarà tota la informació rellevant que s'aplica a l'ús que fem a RC MIREIA SERRA ADVOCATS I ASSOCIATS, S.L.P., de les dades personals dels nostres clients i Usuaris, amb independència del canal o mitjà (en línia o en persona ) que utilitzi per interactuar amb nosaltres.


Com a mostra de transparència, posem a disposició dels Usuaris de forma permanent tota la informació en aquesta Política de Privacitat, perquè la puguin consultar quan ho estimin oportú i també aniran trobant informació sobre cada tractament de les seves dades personals conforme vagin interactuant amb nosaltres.


L'expressió "Usuari" comprèn qualsevol persona que accedeixi a la Pàgina Web, ja sigui directament o bé des de qualsevol altre pàgina d'Internet.


2. Identificació del responsable del tractament:


Els responsables del tractament de les dades dels Usuaris som:


Titular:                           RC MIREIA SERRA ADVOCATS I ASSOCIATS, S.L.P.

Domicilio:                      C/ Arquímedes, 155, 2n

                                      08224 – Terrassa (Barcelona)

NIF:                                B-67.291.674

E-mail:                           administracio@mserra.com

Telèfon:                         937 330 991

Dades registrals:             Registro Mercantil de Barcelona, tom 46620, foli 118,

                                      full B 525693, inscripció 1.

És a dir, que MIREIA SERRA ADVOCATS (d'ara endavant, denominada "Responsable" o "Responsable del Tractament"), som Responsables del Tractament. Això vol dir que hem regulat i ens fem càrrec de tractar i protegir les dades personals dels Usuaris.


El correu electrònic de contacte del Responsable és el següent: administracio@mserra.com .


3. Finalitat del tractament:


La recollida, emmagatzematge, modificació, estructuració i, si escau, eliminació, de les dades proporcionades pels Usuaris, constituiran operacions de tractament realitzades pel Responsable.


Les dades personals que tractarà o podria tractar el Responsable seran en general les següents:


 • Dades d'identificació i de contacte de l'Usuari (per exemple, nom, cognoms, empresa, sector, llengua, país, dades de contacte, correu electrònic, telèfon, etc).


 • Nom d'usuari i contrasenya d'accés a la Pàgina Web en la seva qualitat d'Usuari Registrat, si és que s'habilita aquesta possibilitat;


 • Dades de connexió, geolocalització i navegació;


 • Informació comercial (per exemple, si l'Usuari està subscrit a la nostra newsletter);


S'informa a l'Usuari que, quan el Responsable li demani que ompli les seves dades personals per a donar-li accés a alguna funcionalitat o servei de la Pàgina Web, alguns camps estaran marcats com a obligatoris, ja que són dades que el Responsable necessita per poder prestar el servei o donar accés a la funcionalitat en qüestió. Per tant, l'Usuari ha de tenir en compte que si decideix no facilitar aquestes dades al Responsable, és possible que no pugui completar el seu registre com a Usuari Registrat o que no pugui gaudir d'aquests serveis o funcionalitats.


Les dades personals que l'Usuari faciliti, es tractaran amb les finalitats següents:


 • Per al desenvolupament, compliment i execució del contracte de prestació de serveis que hagis contractat a través de la Pàgina Web. Aquesta finalitat inclou el tractament de les dades de l'Usuari per, principalment:


 1. Contacte amb l'Usuari amb relació a actualitzacions o comunicacions informatives relacionades amb les funcionalitats, productes o serveis contractats, inclòs l'enviament d'enquestes de qualitat sobre els productes o serveis prestats.

 2. Gestionar el pagament dels serveis contractats, independentment del mitjà de pagament utilitzat.

 3. Activar els mecanismes necessaris per tal de prevenir potencials fraus contra l'Usuari i contra el Responsable.

 4. Amb finalitats de facturació.


 • Per prestar el servei d'atenció al client: per respondre a les preguntes individuals d'Usuaris a través de l'enllaç de Contacte habilitat a aquest efecte.


 • Per a finalitat de màrqueting: si l'Usuari s'ha subscrit a la Newsletter, el Responsable del tractament tractarà les dades personals per a gestionar aquesta subscripció, incloent l'enviament d'informació personalitzada sobre els productes o serveis del Responsable (via correu electrònic, SMS o notificacions push a través del telèfon mòbil, si és que l'Usuari ha activat aquesta possibilitat en el seu dispositiu). Així mateix, si l'Usuari accepta participar en alguna acció promocional (com concursos, per exemple), autoritza al responsable perquè tracti les dades que l'Usuari faciliti en funció de cada acció promocional. Les bases legals de cada acció promocional es posaran sempre prèviament a la disposició dels Usuaris


4. Legitimació:


La base legal que permet al Responsable del Tractament tractar les dades personals dels Usuaris és, en funció de cada finalitat, la següent:


 • En el desenvolupament, compliment i execució del contracte de prestació de serveis: la gestió de la contractació de serveis a través de la Pàgina Web, pagament, facturació i enviaments corresponents, està legitimada per la pròpia execució del contracte.


 • Atendre consultes: el Responsable del Tractament té un interès legítim per atendre les sol·licituds o consultes plantejades per l'Usuari a través dels diferents mitjans de contacte existents a la Pàgina Web.


 • En la gestió dels currículums rebuts: el Responsable del Tractament està legitimat pel consentiment prestat per l'Usuari a l'enviar el CV. Aquest consentiment es pot retirar en qualsevol moment, si bé això faria que aquesta candidatura no pogués ser considerada en els processos de selecció de personal del Responsable. No obstant això, la retirada del consentiment per l'Usuari, no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.


 • Màrqueting: el Responsable del Tractament està legitimat pel consentiment prestat per l'Usuari, per exemple quan accepta rebre informació personalitzada a través de diferents mitjans, quan autoritza l'enviament de notificacions push en el seu dispositiu mòbil, o quan accepta les bases legals per participar en una acció promocional. Per mostrar a l'Usuari informació personalitzada, el Responsable del Tractament té un interès legítim en realitzar un perfilat amb la informació que disposa l'Usuari (com la navegació que realitza, preferències o històric de compres) i les dades personals que hagi facilitat, com a rang de edat o idioma, ja que el tractament d'aquestes dades també resulta beneficiós per a l'Usuari, ja que li permet millorar la seva experiència com a usuari i accedir a informació d'acord amb les seves preferències.


En cas que l'Usuari no faciliti al Responsable del Tractament les seves dades, o ho faci de forma errònia o incompleta, no serà possible prestar els serveis contractats, ni es podran atendre les consultes plantejades, ni s'inclourà el seu CV en els processos de selecció corresponents.


5. Conservació de les dades personals:


Les dades personals proporcionades per l'Usuari seran tractades pel responsable durant el temps següent:


 • Per al desenvolupament, compliment i execució del contracte de prestació de serveis: durant el temps necessari per gestionar la prestació dels serveis que l'Usuari hagi contractat, incloent possibles queixes o reclamacions associades a la contractació del servei en particular.


 • Per atendre consultes: durant el temps que sigui necessari per atendre la sol·licitud o petició.


 • Per gestionar els currículums rebuts: durant el temps que sigui necessari fins a finalitzar el procés de selecció per al qual l'Usuari va facilitar el seu CV o bé fins a la retirada del consentiment per l'Usuari.


 • Màrqueting: fins que l'Usuari causi baixa o cancel·li la subscripció a la newsletter i si participa en accions promocionals, per un termini de sis (6) mesos des de que finalitzi l'acció.


Amb l'objectiu de depurar les possibles responsabilitats derivades del tractament, les dades es conservaran degudament guardades i protegides en els sistemes i bases de dades del Responsable del Tractament durant el temps en què poguessin sorgir responsabilitats derivades del tractament, en compliment amb la normativa vigent en cada moment. Un cop prescriguin les possibles accions en cada cas, el responsable del tractament procedirà a la supressió de les dades personals.


6. Destinataris:


Per complir amb les finalitats aquí indicades, és necessari que el Responsable del Tractament transmeti les dades personals dels Usuaris als seus socis i als tercers proveïdors de serveis, com ara:


 • Entitats financeres;

 • Gestories, fiscalistes i procuradors,

 • Proveïdors de serveis tecnològics;

 • Proveïdors de serveis relacionats amb atenció al client;

 • Proveïdors i col·laboradors de serveis relacionats amb màrqueting i publicitat.


Amb aquests proveïdors de serveis, el Responsable del Tractament ha subscrit acords d'encàrrec de tractament de dades i únicament accediran a aquesta informació per prestar el servei contractat a favor i per compte del Responsable.


A més, s'informa als Usuaris que alguns dels prestadors de serveis esmentats estan ubicats en territoris de fora de l'Espai Econòmic Europeu, que no proporcionen un nivell de protecció de dades equiparable al de la Unió Europea, com els Estats Units. En aquests casos, s'informa als Usuaris que el Responsable transferirà les dades amb total garantia i salvaguardant la seguretat dels mateixos:


 • Alguns proveïdors estan certificats en Privacy Shield, certificació que els Usuaris poden consultar a l’enllaç següent:


https://www.privacyshield.gov/welcome


 • Amb altres, el Responsable ha signat Clàusules Contractuals Tipus aprovades per la Comissió Europea, el contingut es pot consultar a l'enllaç següent:


https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en


7. Retenció de dades:


El responsable del Tractament informa a l'Usuari que, com a prestador de servei d'allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de dotze (12) mesos la informació imprescindible per identificar l'origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei.


La retenció d'aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d'una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així els requereixi .


La comunicació de dades a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, es farà en virtut del que disposa la normativa sobre protecció de dades personals, i sota el màxim respecte a la mateixa.


8. Protecció de la informació:


El Responsable del Tractament, adopta les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes.


Si bé el Responsable realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, no es responsabilitza de la pèrdua o l'esborrat accidental de les dades per part dels Usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels Usuaris, ja que les esmentades dades podrien haver estat suprimides i/o modificades durant el període de temps transcorregut des de l'última còpia de seguretat. 


Els serveis facilitats o prestats a través de la Pàgina Web, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats a les còpies de seguretat realitzades pel Responsable del Tractament, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l'Usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l'Usuari. La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles al Responsable.


9. Exercici de drets:


El Responsable del Tractament informa a l'Usuari que li assisteixen els drets següents:


 • Dret d'accés: dret a conèixer les dades de l'Usuari de què disposa el Responsable.


 • Dret de rectificació: dret a sol·licitar al Responsable que rectifiqui les dades de l'Usuari de què disposen. En aquest sentit, l'Usuari es compromet a facilitar al Responsable les seves dades certes i exactes en el moment del registre i a notificar qualsevol canvi o modificació de les mateixes. Qualsevol pèrdua o dany causat a la Pàgina Web o al Responsable o a qualsevol tercer pel motiu d'una comunicació d'informació o dades errònia, inexacta o incompleta en els formularis de registre, serà responsabilitat exclusiva de l'Usuari.


 • Dret de supressió: dret a sol·licitar al Responsable que suprimeixi les dades de l'Usuari en la mesura que ja no siguin necessàries per a la finalitat per la que necessiti tractar-les segons s’ha informat en aquesta Política de Privacitat, o en què ja no compti amb legitimació per fer-ho.


 • Dret de limitació: dret a sol·licitar al Responsable que limiti el tractament de les dades de l'Usuari, per exemple, sol·licitant que suspengui temporalment el tractament de les mateixes o que les conservi més enllà del temps necessari quan l'Usuari pugui necessitar-ho.


 • Dret d'oposició: quan el tractament de les dades estigui basat en l'interès legítim del Responsable, l'Usuari tindrà dret a oposar-se al tractament de les mateixes.


 • Dret de portabilitat: quan el tractament de les dades estigui basat en el consentiment de l'Usuari, el Usuari tindrà dret a sol·licitar la portabilitat de les dades en un format estructurat, d'ús comú i llegible per una màquina, per poder transmetre-ho a una altra entitat directament sempre que tècnicament sigui possible.


 • Dret a retirar el consentiment: l'Usuari podrà retirar el consentiment al Responsable per al tractament de les seves dades en qualsevol moment i per a qualsevol finalitat.


 • Dret a presentar una reclamació: en cas de disconformitat en relació amb el tractament de les seves dades personals, l'Usuari podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en la seva qualitat d'autoritat de control, situada al Carrer Jorge Juan , núm. 6 (28001 - Madrid).


L'Usuari podrà exercitar en tot moment qualsevol d'aquests drets dirigint-se a MIREIA SERRA ADVOCATS, a l'adreça C / Arquimedes, 155, 2n, 08224 - Terrassa (Barcelona), o mitjançant el correu electrònic administracio@mserra.com, o sol·licitant-ho per qualsevol un altre mitjà del que quedi constància del seu enviament i de la recepció.


10. Nul·litat:


En el cas que qualsevol disposició d'aquesta Política de Privacitat fos considerada nul·la, en la seva totalitat o en part, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions de la Política de Privacitat que, si escau, hagin pogut ser establertes. En el cas que el Titular no exercís qualsevol dret o acció reconeguda en aquesta Política de Privacitat, això no constituirà una renúncia al mateix, llevat reconeixement i acord que haurà de ser per escrit de la seva part.


11. Legislació i jurisdicció:


La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d'aquesta Pàgina Web, serà la llei espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats de Terrassa.


12. Versió  i canvis a la Política de Privacitat:


Aquesta Política de Privacitat és de data 28 de març de 2019.


És possible que el Responsable hagi d’actualitzar aquesta Política de Privacitat quan ho consideri convenient. Per això, és convenient que l'Usuari revisi aquesta política periòdicament i si és possible cada vegada que accedeixi a la Pàgina Web, amb l'objectiu d'estar adequadament informat sobre el tipus d'informació recopilada i el seu tractament. No obstant l'anterior, el Responsable de notificarà a l'Usuari cada canvi que es produeixi en la present política de privacitat que afecti el tractament de les dades personals facilitades per diferents vies a través de la Pàgina Web  o fins i tot a través del correu electrònic.

Política de Privacitat: Áreas de especialidad
bottom of page